בדיקת פוליגרף לעובד לצד שמירה על זכויותיו

בעולם מושלם היו יחסי עובד – מעביד יכולים להיות אידיאליים. העובד היה עושה כל שביכולתו על מנת למלא את תפקידו כהלכה, ואילו. המעביד מצידו היה נותן אמון ללא סייג בעובד ומספק לו את כל כלי העבודה והסמכויות שיאפשרו לו לספק את התוצאות הטובות ביותר.

ואולם למרבה הצער לא כך הוא המצב. לעיתים קורה שעובד איננו ממלא תפקידו באמונה מחד גיסא, ומאידך מעבידים רבים נוטים להאשים עובדים בהאשמות שונות תוך בדיקה בלתי מספקת ובלתי מקצועית. במקרים רבים נשלחים עובדים לבצע בדיקת פוליגרף, בלא שההאשמות כנגדם נחקרו כל צרכן ובלא שנלקח בחשבון הנזק שעלול להיגרם לעובד גם אם תוצאות הבדיקה לא יאששו את ההאשמות או אף יפריכו אותן לחלוטין.

מהי בדיקה במכשיר פוליגרף

מכשיר הפוליגרף ("מכונת אמת") מודד את תגובותיו הפיזיות של הנחקר לשאלות ספציפיות שהוא נשאל. הבודק מחבר חיישנים לנקודות שונות בגופו של הנבדק וזה עונה על שאלות המוצגות בפניו. תגובות הנבדק בעת מתן התשובות מנוטרות ומוצגות בצורה גרפית. בדיקה המבוצעת בצורה נכונה ועל פי כל הכללים עשויה לספק, במידה רבה של סבירות, אינדיקציה לגבי אמינות התשובות של הנבדק.

אחת הבעיות העיקריות בשיטת הבדיקה הזאת היא מידת הקבילות שלה בבתי המשפט. כיון שלא הוכח בוודאות שהשיטה אמינה לחלוטין ואכן מספקת תוצאות אמת באופן עקבי, קיימים חילוקי דעות באשר לצורך לבדוק נאשמים באמצעותה. החוק, מכל מקום, מתיר לנאשם שאיננו מעוניין בבדיקה כאמור להימנע ממנה בלא שההימנעות שלו תשמש כנגדו או תתפרש בכל צורה שהיא כהודאה באשמה.

ומה באשר למעביד החושד בעובד

מעביד החושד שעובד אחד או יותר מועל בתפקידו, מזיק למערכת, גונב טובין וסחורות, משלשל לכיסו דמי שוחד ועוד מגוון רחב של עברות, איננו יכול לפנות לבדיקה באמצעות מכשיר פוליגרף כאמצעי ראשון לווידוא החשדות. פסיקה שניתנה בבית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 08.03.2005 קובעת כי דרישה לעבור בדיקה כאמור יש בה משום פגיעה בזכות הפרטיות של העובד, אף אם העובד נתן את הסכמתו לבדיקה כאמור ומכל מקום, ספק אם ניתן לכפות עליו בדיקה כזאת למרות הסכמתו. מכך משתמע כי בטרם הפעלת המכשיר הזה, על המעביד לעשות ככל שביכולתו על מנת להוכיח או להפריך את חשדותיו באמצעים אחרים.

מתי בכל זאת בדיקה כאמור מתאפשרת

בתאריך 25.10.2006 קבע בית הדין הארצי לעבודה בדעת רוב כי אין לפסוק בצורה חד משמעית באשר לסוגיה ואין לשלול או להתיר באופן גורף דרישה של מעביד לביצוע בדיקה כזאת. כל מקרה חייב להיבדק לגופו.

אם במקום העבודה יש ועד עובדים מסודר, רשאי העובד לפנות לועד בטרם הסכים לבדיקה כאמור. הועד יכול להמליץ בפני העובד להימנע מהבדיקה כאמור, בעיקר אם לא הוצגו הוכחות נוספות לטענות ההנהלה.

בכל מקרה, יש לגשת לנושא בזהירות רבה כאשר זכויות העובד גוברות, ברוב המקרים, על זכותו של המעסיק לחפש הוכחות חותכות לפעולות בלתי חוקיות או בלתי הולמות שביצע העובד.
This Is CAPTCHA Image